Comitè de Benestar

Descripció

El Comitè de Benestar és un òrgan creat pel Consell de Govern de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP) amb la finalitat d’instituir les estructures necessàries per a desenvolupar les dues primeres fases rellevants de treball de l’ISMA-MHILP.

El Comitè de Benestar, integrat pels diferents col·lectius del món del Dret, respon a la necessitat de donar íntegre i fidel compliment als següents objectius:

3r. Recomanar l’adopció de determinades polítiques organitzatives i de funcionament als despatxos professionals (advocacia i procura dels tribunals), a l’Administració de Justícia (Oficina Judicial) i a les Facultats de Dret amb la finalitat d’augmentar el benestar d’aquests col·lectius.

7è. Incloure continguts de salut mental als programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) a les facultats de Dret i als centres de formació jurídica, així com als cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils. El compliment d’aquests objectius haurà de realitzar-se en estreta coordinació amb el Comitè Científic.

En particular, les funcions del Comitè de Benestar de l’ISMA-MHILP seran:

  • L’elaboració del Pla Anual de Benestar (PAB), que recomanarà a tots els actors implicats les mesures organitzacionals i organitzatives que s’estimen pertinents per a garantir el benestar dels professionals jurídics i els estudiants de Dret.
  • Elaboració de la Proposta de Baremització (Barem), en col·laboració amb el Comitè Científic. Aquest document persegueix objectivar i dotar d’un valor numèric a (i) els problemes detectats a l’IMESaM y (ii) els punts de millora organitzacionals que el PAB haurà detectat i que afecten o que haurien d’implementar-se, respectivament, als col·lectius destinataris de les mesures de l’ISMA-MHILP. Amb aquest objectiu, l’ISMA-MHILP es dotarà de l’instrument necessari per a començar a desenvolupar la tercera fase del projecte: el sistema de verificació i certificació.
  • Supervisió de la correcta implementació i funcionament del sistema de verificació i certificació.

Membres

El Comitè de Benestar és un òrgan conformat per vint-i-un membres, els quals representaran a tots els col·lectius destinataris de les polítiques de l’ISMA-MHILP (representants dels estudiants de Dret de les Facultats espanyoles, advocats, procuradors, integrants de l’Administració de Justícia, etc.), així com representants del Comitè Científic i de l’Observatori per a la Igualtat de Gènere en les Professions Jurídiques. El President i el Vicepresident de l’ISMA-MHILP seran membres integrants (que no comptabilitzaran com a membres) i assistiran a totes les reunions de l’esmentat organisme, amb veu però sense vot.

Membre: Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria

Ferran Garcia de Palau Garcia-Faria és advocat de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona des de 1992, havent desenvolupat la seva activitat professional en les àrees del Dret Civil, Mercantil, bancari i Processal. Ha format a nombrosos advocats junior i ha exercit la docència universitària.

Instructor de Mindfulness d’adults i nens, facilita tallers i cursos a particulars, professionals, empreses i centres educatius. Ha diseñado el programa de Mindfulness para abogados «Lawfulness». Dirigeix el Centre de Formació de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Barcelona
(Centre d’Estudis de la Procura), on imparteix sessions de mindfulness a professionals de l’àmbit jurídic, activitat que compagina amb la direcció de l’Area de Mindfulness del Centre de Psicologia i Creixement Personal PSICOTOOLS.