Manifest fundacional

Manifest pel Benestar de l’Advocacia i Altres Professions Jurídiques


El Consell de Govern de l’Institut de Salut Mental de l’Advocacia: 

CONSIDERANT 

PRIMER. Que l’article 24.2 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental “a ser defensat i assistit per un lletrat” a totes les persones.

SEGON. Que l’article 6.3.c de la Convenció per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals, feta a Roma el 4 de novembre de 1950 i ratificada per Espanya en virtut d’instrument de data 4 d’octubre de 1979, estableix que tot acusat té el dret “[…] a tenir l’assistència d’un defensor de la seva elecció i, si no té els mitjans per remunerar un defensor, a poder ser assistit gratuïtament per un advocat d’ofici[…]”.

TERCER. Que els paràgrafs 2 i 3 de l’article 47 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea disposen que “[q]ualsevol persona té la possibilitat de fer-se aconsellar, defensar i representar. […] S’ha de prestar assistència jurídica gratuïta a qui no disposi de recursos suficients, en la mesura que aquesta assistència sigui necessària per a garantir l’efectivitat de l’accés a la justícia”. Així mateix, l’article 48.2 de l’esmentada Carta estableix que “[e]s garanteix a qualsevol acusat el respecte als drets de la defensa”.

QUART. Que l’article 542.1 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial (LOPJ) estableix que “[c]orrespon en exclusiva la denominació i funció d’advocat al llicenciat en dret que exerceixi professionalment la direcció i defensa de les parts en tota classe de processos, o l’assessorament i consell jurídic”.

CINQUÈ. Que el Principi (e) de la Carta de Principis Essencials de l’Advocacia Europea propugna que la “lleialtat al client és l’essència del rol de l’advocat. El client ha de poder confiar en l’advocat com a assessor i com a representant”, ponderant aquesta funció amb altres principis bàsics com el “respecte cap als col·legues de professió” i el “respecte a l’Estat de Dret i a una administració de justícia justa”. Tot això per garantir que, tal com indica l’article 3.1.2. del Codi Deontològic dels Advocats Europeus, “l’Advocat assessorà i representarà al seu client puntual, conscient i diligentment”. 

SISÈ. Que l’article 42.1 del Reial Decret 658/2001, de 22 de juny, pel qual s’aprova l’Estatut General de l’Advocacia Espanyola disposa que “[s]ón obligacions de l’advocat envers la part defensada per ell, a més de les que derivin de les seves relacions contractuals, el compliment de la missió de defensa que li sigui encomanada amb el màxim zel i diligència i guardant el secret professional”.

SETÈ. Que l’article 13.10 del Codi Deontològic, adaptat al nou Estatut General de l’Advocacia Espanyola, estableix que “[l]’advocat assessorarà i defensarà el seu client amb diligència, i dedicació”.

VUITÈ. Que l’Expositiu II de l’Exposició de Motius de la Resolució JUS/880/2009, de 24 de març, per la qual, havent comprovat prèviament l’adequació a la legalitat, s’inscriu al Registre de Col·legis Professionals de la Generalitat de Catalunya la Normativa de l’Advocacia Catalana es contempla que ” la regulació de l’exercici de la professió d’advocat, tal com ha declarat el Tribunal Constitucional en les més recents sentències, ha de tenir en compte fonamentalment la correcta prestació de la professió respecte als justiciables, fent realitat els drets de defensa dels ciutadans així com la tutela judicial efectiva”.

NOVÈ. Que el punt 33 del tercer paràgraf de la Carta de drets dels ciutadans davant la justícia estableix que “[e]l ciutadà té dret a la prestació d’un servei professional de qualitat per part de l’Advocat en el compliment de la missió de defensa que li encomani[…]”.

MANIFESTA

PRIMER. Que la salut mental dels estudiants de Ciències Jurídiques, advocats i jutges està suscitant molt interès en països com Austràlia, Canadà, Estats Units i Gran Bretanya pels alts nivells d’ansietat, estrès, depressió, alcoholisme, consum de drogues i suïcidi.

SEGON. Que a nivell nacional només s’ha efectuat un intent de valorar l’estat de la salut mental dels advocats. Aquest intent es va veure plasmat en l’informe publicat per la Fundació Institut d’Investigació Aplicada a l’Advocacia (“FIIAA”), “Anàlisi de les característiques de les patologies i lesions de l’advocat a Espanya“. En aquest estudi, es va concloure que prop del 3% dels advocats espanyols pateixen un problema de salut mental. 

Aquest percentatge s’allunya substancialment de les xifres que es van obtenir d’estudis similars a Estats del nostre entorn, com França (on el 52% dels advocats mostrarien un elevat nivell d’alteració mental) o Itàlia (on el 15 % dels advocats pateixen trastorns vinculats amb l’ansietat). Això s’hauria, segons l’informe, a l’existència d’un subregistre que no hauria sigut possible quantificar. 

TERCER.- Que, fins i tot reconeixent les particularitats de cada sistema jurídic, concorren certs factors en l’exercici de les professions esmentades (addicció al treball, aïllament social, síndrome de burnout, assetjament, manca de conciliació, insatisfacció en el treball, treball sota pressió, discriminació per raó de sexe, alta competència i manca de son, entre d’altres).

QUART. Que l’expressió ‘salut mental’ no només es refereix al fet de no patir un trastorn mental, sinó també, com s’ha dit per l’Organització Mundial de la Salut, tot allò que estigui relacionat amb (i) la promoció del benestar, (ii) la prevenció de trastorns mentals, i (iii) el tractament i la rehabilitació de les persones afectades per aquests trastorns.

CINQUÈ. Que, davant l’absència d’una aposta decidida sobre la matèria a Espanya, l’ISMA s’ha instituït com una organització que persegueix conscienciar a la població de l’existència de problemes de salut mental en l’advocacia, així com en els estudiants de Ciències Jurídiques i col·laborar estretament amb institucions, empreses i administracions per aportar solucions constructives a un problema que, vulguem acceptar-ho o no, existeix. 

A Barcelona, a 15 de gener de 2018

Manel Atserias Luque Tomás Gabriel García Micó
Fundador i President Vicepresident i Secretari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *