Sobre l’ISMA

 


L’Institut de Salut Mental de l’Advocacia (ISMA) és una organització independent que treballa pel benestar dels i les professionals del Dret (advocacia, procuradoria, judicatura, fiscalia i la resta del funcionariat de l’Administració de Justícia) i dels i les estudiants de Dret.

Els objectius de l’ISMA s’identifiquen a partir de tres fases:

1r.   La ‘radiografia’ dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret.

2n.  La promoció del benestar dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret.

3r.   El sistema de verificació i certificació.

Fase 1: La ‘radiografia’ dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret.

En aquesta fase, els objectius de l’ISMA són els següents:

1r. Determinar l’estat de salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret per mitjà d’enquestes i entrevistes, les quals, seran realitzades pel Comitè Científic. Els materials oficials de l’ISMA tindran la següent denominació: 

  • Enquesta de Benestar dels i les Professionals del Dret (EBPD)
  • Enquesta de Benestar dels i les Estudiants de Dret (EBED)

Ambdues enquestes seran minuciosament elaborades per professionals de l’àmbit de la psicologia i psiquiatria. Prenent com a referència els test oficials (exemple: Test de Goldberg GHQ-28), el Comitè Científic inclourà les especificitats de cadascun dels col·lectius esmentats en altres materials complementaris. 

2n. Identificar quins són els factors de risc psicosocials propis de l’exercici de les professions jurídiques i dels estudis en Dret.

Fase 2: La promoció del benestar dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret.

En aquesta fase, els objectius de l’ISMA són els següents:

3r. Recomanar l’adopció de determinades polítiques organitzatives i de funcionament en els despatxos professionals (advocacia i procuradoria dels tribunals), en l’Administració de Justícia (Oficina Judicial) i en les facultats de Dret per tal d’augmentar el benestar d’aquests col·lectius.

El Comitè de Benestar, integrat pels diferents col·lectius del món del Dret, serà l’òrgan competent d’elaborar el Pla Anual de Benestar (PAB). 

4t. Lluitar contra l’estigma i les pràctiques discriminatòries que pateixen els i les professionals del Dret i els i les estudiants de Dret a causa d’algun problema de salut mental a través de campanyes de conscienciació i programes específics. 

5è. Fomentar els comportaments de cerca d’ajuda professional quan el i la professional del Dret o l’estudiant de Dret ho necessiti. 

6è. Promoure el lideratge femení en el món jurídic i trencar amb l’anomenat “sostre de vidre” mitjançant la celebració d’acords estratègics amb organitzacions de dones juristes. 

7è. Incloure continguts de salut mental en els programes universitaris (Grau en Dret i Màster d’Accés, principalment) en les facultats de Dret i en els centres de formació jurídica, així com en els cursos organitzats pels col·legis professionals i associacions estudiantils. 

8è. Establir aliances estratègiques i acords de col·laboració amb facultats de Dret, centres de formació jurídica, despatxos i col·legis professionals, empreses, administracions públiques, associacions d’estudiants de Dret i organitzacions de salut mental, tant nacionals com internacionals.

9è. Informar dels estudis, investigacions i treballs que es duguin a terme en altres països sobre la salut mental dels i les professionals del Dret i dels i les estudiants de Dret.

Fase 3: El sistema de verificació i certificació.

10è. Comprovar el grau de compliment de les polítiques organitzatives recomanades pel Comitè de Benestar per part d’aquelles organitzacions que voluntàriament es sotmetin a dit control. El compliment de les polítiques proposades serà degudament reconegut per l’ISMA, mitjançant qualsevol forma de certificació.